Virus och virus

I dagarna har det rapporterats att forskare gjort framsteg när det gäller att hitta profylax mot HIV-infektion (Gardner m.fl. 2015). Jag växte upp när skräcken för AIDS i västvärlden var som värst, på 80-talet och det tidiga 90-talet. Utvecklingen i Sverige och andra rika länder blev inte så katastrofal som många befarade för 30 år sedan, men samtidigt hade nog många då blivit förvånade om de fått veta att det 2015 ännu inte skulle finnas något tillgängligt vaccin eller motsvarande profylax.

En av de saker som gjorde starkast intryck på mig under den aktuella perioden var en artikel i Aftonbladet 1992, som visade på spridning i Sverige utanför traditionella ”riskgrupper”. Den handlade om Caj-Åke Hägglund, en man från Härnösand som åkte runt på skolor och berättade om sin syster som smittats av HIV heterosexuellt i Sverige under tidigt 80-tal och dött 1987. Systern hade i sin tur smittat en senare pojkvän, och den utomlands smittade mannen som smittade henne hade även smittat två senare flickvänner. Med den sista flickvännen fick han också barn, som blev smittat. Mellanflickvännen överförde sedan i sin tur viruset till såväl en ny man som deras gemensamma barn. Ingen tycktes ha misstänkt något vid något av smittotillfällena. Några moderna bromsmediciner fanns inte tillgängliga, och det slutade illa för samtliga. Jag hittade nu en artikel från 2010, där den föreläsande mannen klagar över att efterfrågan på hans föreläsningar är som bortblåst och att AIDS verkar ha fallit i glömska (Leffler 2010).

Med tanke på den väldiga uppmärksamhet AIDS väckte under 80-talet är det kanske inte förvånande att det även kom att inspirera vissa som skapade skadlig programvara. En sådan attack riktades mot AIDS-forskningen själv och kan möjligen ha bidragit till att fördröja dess framsteg. Händelsen beskrivs av Solomon, Nielson och Meldrum (1989).

I december 1989 postades tusentals disketter till bl.a. deltagare vid en WHO-konferens om AIDS i Stockholm 1988. De innehöll vad som påstods vara ett program för att beräkna en persons risk att drabbas av AIDS med hjälp av ett frågeformulär. I det bifogade licensavtalet framhölls att den som installerade programmet gick med på att betala 189 eller 378 dollar (beroende på under hur lång tid man ville använda programmet) till en postbox i Panama, och om man installerade utan att betala i tid skulle ens dator sluta fungera normalt, och dessutom kanske ens samvete skulle förfölja en resten av ens liv. När installationsprogrammet kördes installerades en räknare, som anropades via startfilen AUTOEXEC.BAT i DOS. Efter 90 omstarter aktiverades så en rutin som bl.a. krypterade alla filnamn på enhet C (normalt den primära hårddisken).

Detta var ett exempel på en trojan: ett maskerat skadligt program som inte reproducerar sig som ett egentligt datorvirus. Numera är det kanske den dominerande typen av skadlig programvara, men på 80-talet var det ovanligt. När få var uppkopplade på Internet var det svårt att sprida sådana icke självreproducerande program effektivt: det var inte många som ägnade sig åt sådan massproduktion av disketter som i detta fall.

Trojanen hade skapats av en amerikansk naturforskare, Joseph L. Popp. Han utlämnades till Storbritannien och anklagades för utpressning men bedömdes vara i för dåligt mentalt skick för rättegång och skickades tillbaka till USA. Hans motiv har förblivit oklara. Längre fram ägnade han sig åt att försvara moralfilosofiska idéer som tycks ha gått ut på att det rätta handlandet är det som maximerar ens reproduktiva framgång (det beskrivs i alla fall så av Scherstuhl (2009); jag har själv inte läst Popps originalskrift i dess helhet). Det påminner om det som på en svenskspråkig blogg kallas ”fitnessism” (Verklighetens inverterade fabel 2014), men det är tveksamt om Popp klart skiljde mellan den agentrelativa idén att varje individ skall maximera sin fitness och en mer ”utilitaristisk” idé om att ”maximera allmän fitness” (han tycks ha förespråkat att samhället på olika sätt skall arbeta för att maximera befolkningens fitness)1. Popp medverkade också i inrättandet av ett reservat för fjärilar, men han omkom i en bilkrasch innan det hann invigas, och det har uppkallats efter honom (Navarrete 2014).

Popps trojan var i princip relativt beskedlig: den använder sig, som Solomon, Nielson och Meldrum (1989) beskriver, av en enkel symmetrisk krypteringsalgoritm, och det är inte svårt att återställa filnamnen på en hårddisk där trojanen utlösts. Ändå skall någon medicinsk organisation i England ha rapporterat att den förlorat ett decennium av forskningsarbete (Scherstuhl 2009). Kanske berodde det på att forskare panikformaterat hårddiskar utan att ha haft ordentliga backuprutiner. Ingen vet om det i det arbete som gick förlorat fanns något som annars hade lett fram till att vi idag haft en effektiv profylax mot HIV. I så fall har vi ett exempel där biologiska och elektroniska smittor haft ömsesidig nytta av varandra.

Referenser

Gardner, Matthew R., Lisa M. Kattenhorn, Hema R. Kondur, Markus von Schaewen, Tatyana Dorfman, Jessica J. Chiang, Kevin G. Haworth, m.fl. 2015. ”AAV-expressed eCD4-ig provides durable protection from multiple sHIV challenges”. Nature advance online publication (18 Feb). doi:doi:10.1038/nature14264.

Leffler, Klas. 2010. ”Caj-Åkes syster dog i aids”. allehanda.se (1 december). http://www.allehanda.se/angermanland/harnosand/caj-akes-syster-dog-i-aids.

Navarrete, Jesse. 2014. ”Joseph L. Popp Butterfly Conservatory”. https://prezi.com/jxobj6ekl9ns/joseph-l-popp-butterfly-conservatory/.

Scherstuhl, Alan. 2009. ”Dr. Popp, the first computer virus, and the purpose of human life: Studies in crap gapes at popular evolution”. http://blogs.villagevoice.com/runninscared/2009/04/dr_popp_the_fir.php.

Solomon, Alan, Barry Nielson och Simon Meldrum. 1989. ”Aids.tech.info”. http://ftp.cerias.purdue.edu/pub/doc/general/aids.tech.info.

Verklighetens inverterade fabel. 2014. ”Om etisk fitnessism”. http://vif.fitnessism.org/p/om-etisk-fitnessism.html.


  1. Verklighetens inverterade fabel (2014) tolkar å sin sida idén på ett sätt som inte är universaliserbart: det gäller för varje individ att alla bör maximera den individens ”beteendefitness”.

Farlig typ

I förra inlägget påpekade jag att en studie som Huxley m.fl. (2015) inte kunde användas för att visa det SVT påstod att den visade: att kvinnor med typ 1-diabetes har högre dödlighet än män med typ 1-diabetes. En studie som däremot är relevant för detta är den finska Forssas m.fl. (2013), där forskarna studerat åldersspecifika dödstal hos kvinnor och män i Finland. De har använt sig av data från flera olika finska register och har avgränsat ”insulinbehandlad diabetes” på ett sätt som de anser ringar in typ 1-diabetes ganska väl (kontinuerlig insulinbehandling och inga läkemedel för att öka bukspottskörtelns insulinsekretion). I fortsättningen använder jag i detta inlägg ”typ 1-diabetes” för att referera till insulinbehandlad diabetes.

Ett resultat är att typ 1-diabetes mycket riktigt är en starkare riskfaktor bland kvinnor (åldersstandardiserade dödstal relativt icke-diabetiker i åldern 1–79 år under perioden 2003–07 4,29; 95-procentigt konfidensintervall 4,08–4,51) än bland män (3,45; 3,31–3,58). Men i artikeln finns grafer som visar utvecklingen av dödlighet totalt och i cirkulationssjukdom, tumörer och övriga orsaker efter ålder bland kvinnor och män från 30-årsåldern upp till över 80 års ålder för åren 2002–03. I supplementet S1 redovisas dessutom dessa uppgifter för perioderna 1998–2002 och 2003–07 i 15-åriga åldersintervall från 0–14 till 60–74 år, med 75– år som öppet intervall. Av såväl graferna som supplementet framgår att kvinnor med typ 1-diabetes inte har högre dödstal än män i någon ålder. Den större dödlighetsökningen bland kvinnor är inte tillräcklig för att uppväga den markant lägre dödligheten bland kvinnor utan diabetes.

De uppgifter som framställdes av SVT, att personer med typ 1-diabetes skulle ha minst tiofaldigt ökade dödstal, eller ”ökad risk att dö i förtid”, jämfört med övriga befolkningen, verkar också klart överdrivna för befolkningen som helhet, vilket är i linje med aktuella metaanalyser, som jag påpekade i förra inlägget. Dock framgår av Forssas m.fl. (2013) också en interaktion mellan ålder och diabetes när det gäller effekt på dödlighet. Hos såväl diabetiker som icke-diabetiker ökar dödstalen exponentiellt med stigande ålder. Men de logaritmiska kurvorna är brantare bland icke-diabetiker, så de relativa skillnaderna i dödstal mellan diabetiker och icke-diabetiker är mindre bland äldre personer; ett exempel på det s.k. Strehler–Mildvansambandet. Bland kvinnor i 30-årsåldern med typ 1-diabetes är den totala dödligheten nästan tio gånger så hög som bland jämnåriga kvinnor utan diabetes.

När det gäller dödlighet i cirkulationssjukdom är de relativa ökningarna ännu större; kvinnor med typ 1-diabetes i åldersintervallen 30–44 och 45–59 år har 10–15 gånger så höga dödstal som kvinnor i motsvarande åldrar utan diabetes. De har också 3–4 gånger så höga dödstal i tumörer och 6–7 gånger så höga dödstal i övrig dödlighet (infektioner, endokrina sjukdomar, vilket inkluderar de fall där diabetes i sig rapporteras som dödsorsak, njursjukdomar etc.). Det är dock knappast klart i alla dessa fall vad som är en följd av diabetes och vad som speglar omvänd kausalitet eller confounding.

Det är inte heller klart hur livstidssannolikheten för död genom olika orsaker skiljer sig mellan diabetiker och övriga befolkningen. Jag försökte mig på att konstruera en livslängdstabell för kvinnor med typ 1-diabetes 2007 med relativa dödstal i cirkulationssjukdom, tumörer och övriga orsaker beräknade utifrån uppgifterna för 2003–07 i S1, tillsammans med uppgifter om dödsorsaksfördelningen i 5-åriga åldersintervall i allmänbefolkningen från WHO (2014) och livslängdstabeller från Human Mortality Database (2014). Jag sökte också beräkna fördelningen av dödsorsaksgrupperna. Tillvägagångssättet var, grovt, följande.

  1. Beräkna dödstal \(m_{\text{Cirk}}(x,\text{a}),m_{\text{Tum}}(x,\text{a}),m_{\text{Övr}}(x,\text{a})\) för allmänbefolkningen i ålder \(x\).
  2. Beräkna dödstal \(m_{\text{Cirk}}(x,\text{d}),m_{\text{Tum}}(x,\text{d}),m_{\text{Övr}}(x,\text{d})\) för diabetiker i åldern \(x\) utifrån uppgifter om relativa tal baserade på S1.
  3. Beräkna total dödlighet för diabetiker \(m(x,\text{d})\) genom att summera dödstalen i ovanstående punkt. Konstruera en livslängdstabell utifrån detta (som beskrivs i dokumentationen till Human Mortality Database (2014)).
  4. Beräkna andelen diabetiker som dör av t.ex. cirkulationssjukdom vid ålder \(x\) genom \(d(x,\text{d})\times(m_{\text{Cirk}}(x,\text{d})/m(x,\text{d}))\) (där \(d(x,\text{d})\) är andelen diabetiker som dör av någon orsak vid \(x\)).
  5. Summera dessa andelar över åldrarna.

Ett resultat är att kvinnorna med typ 1-diabetes skulle ha en förväntad återstående livslängd på 41,7 år vid 30 års ålder, att jämföra med 53,5 år för finska kvinnor i allmänhet. Bland 30-åriga kvinnor i allmänbefolkningen skulle 19 procent förr eller senare dö av tumörer och 46 procent av cirkulationssjukdomar, och bland kvinnor med typ 1-diabetes är dessa andelar 23 och 42 procent.

De specifika resultaten måste tas med en nypa salt, då det finns flera osäkerhetskällor. Men det illustrerar att det inte behöver vara så att de som exponerats för en riskfaktor \(X\) för en viss dödsorsak \(C\) har högre livstidssannolikhet för död genom \(C\) än de som inte exponerats – inte ens om \(X\) i alla åldrar är en starkare riskfaktor för \(C\) än för annan dödlighet. Detta är uppfyllt när det gäller cirkulationssjukdom och typ 1-diabetes bland kvinnor i alla åldersintervall över 30 år. Ändå är det en något mindre andel av dessa kvinnor som skulle dö av cirkulationssjukdom jämfört med befolkningen i övrigt. Skälet är att dödligheten i cirkulationssjukdom bland kvinnor är koncentrerad till de högsta åldersgrupperna, och att många kvinnor med typ 1-diabetes skulle dö av andra orsaker innan de nådde dit.

Referenser

Forssas, Erja, Reijo Sund, Kristiina Manderbacka, Martti Arffman, Pirjo Ilanne-Parikka, och Ilmo Keskimaki. 2013. ”Increased cancer mortality in diabetic people treated with insulin: A register-based follow-up study”. BMC Health Services Research 13 (1): 267. doi:doi:10.1186/1472-6963-13-267.

Huxley, Rachel R., Sanne A. E. Peters, Gita D. Mishra, och Mark Woodward. 2015. ”Risk of all-cause mortality and vascular events in women versus men with type 1 diabetes: A systematic review and meta-analysis”. The Lancet Diabetes & Endocrinology (2015/02/06). doi:doi:10.1016/S2213-8587(14)70248-7.

University of California, Berkeley, och Max Planck Institute for Demographic Research. 2014. ”Human Mortality Database”. http://www.mortality.org/.

WHO. 2014. ”WHO Mortality Database”. http://www.who.int/healthinfo/mortality_data/en/index.html.

En kvot för mycket

Den 5 december förra året skrev jag om en medieuppmärksammad svensk studie (Dumanski m.fl. 2014) som utgick från att rökning är en starkare riskfaktor för cancer bland män än bland kvinnor. Jag påpekade att den aktuella studien inte kunde styrka detta på ett tillfredsställande sätt: den hänvisade bara till en amerikansk studie där de jämfört bl.a. cancerdödlighet hos kvinnliga rökare relativt kvinnliga icke-rökare och manliga rökare relativt manliga icke-rökare. Den hade inte undersökt om den relativa överdödligheten bland rökare var större bland män än bland kvinnor.

Nu rapporterar SVT (Merckx 2015) om en studie som uppges visa att ”[f]ör kvinnor med typ 1-diabetes är risken att dö i förtid av hjärt-kärlsjukdom dubbelt så stor som för män med samma sjukdom” och att sett till samtliga dödsorsaker ”har kvinnor med typ 1-diabetes nästan 40 procents högre risk att dö i förtid jämfört med männen”. Jo, den aktuella studien (Huxley m.fl. 2015) är en metaanalys av 26 studier av könsspecifika SMR (kvoter av standardiserade dödstal) eller hazardkvoter för olika typer av dödlighet, och resultat som redovisas är bl.a. att kvinnornas SMR för totaldödlighet relativt männens är 1,37 (95-procentigt konfidensintervall 1,21–1,56) och för cirkulationsdödlighet 1,86 (1,62–2,15).

Det är den typen av jämförelser Dumanski m.fl. (2014) borde ha hänvisat till som evidens för att rökning är en starkare riskfaktor bland män än bland kvinnor. I det nu aktuella fallet är resultatet alltså att (typ 1)-diabetes är en starkare riskfaktor för totaldödlighet och cirkulationsdödlighet bland kvinnor än bland män. Däremot har det inte visats att kvinnliga typ 1-diabetiker har förhöjd dödlighet relativt manliga typ 1-diabetiker. Män utan typ 1-diabetes har i alla rika samhällen högre dödstal än kvinnor utan typ 1-diabetes, när det gäller total dödlighet och cirkulationsdödlighet. Om en större överdödlighet bland kvinnliga typ 1-diabetiker kan uppväga detta beror dels på storleken på denna skillnad i baslinjedödlighet, dels på hur mycket typ 1-diabetes ökar dödligheten bland män. Dessa faktorer kan sedan variera mellan olika befolkningar, ålderskategorier, socioekonomiska grupper etc.

Liksom i decemberfallet blir alltså rapporteringen i media förvirrande därför att de kvoter som jämförts inte i sig kan visa det de uppges visa. De båda fallen är dock inte helt analoga. I det nuvarande exemplet ligger felet i medierapporteringen av de aktuella forskningsresultaten, och inte i originalartikelns tolkning av en annan vetenskaplig artikel.

I övrigt sägs i SVT-inslaget att typ 1-diabetiker är ”en grupp som löper drygt tio gånger högre risk att dö i förtid jämfört med den övriga befolkningen”1 – något som förefaller kraftigt överdrivet sett till de kvoter som redovisas i färska metastudier av detta (Lung m.fl. 2014). Rent allmänt borde också formuleringar i stil med ”40 procents högre risk att dö i förtid” eller ”tio gånger högre risk att dö i förtid” undvikas vid förmedlandet av resultat i termer av SMR eller hazardkvoter, som jag diskuterade här den 2 augusti förra året.

Referenser

Dumanski, Jan P., Chiara Rasi, Mikael Lönn, Hanna Davies, Martin Ingelsson, Vilmantas Giedraitis, Lars Lannfelt, m.fl. 2014. ”Smoking is associated with mosaic loss of chromosome Y”. Science. doi:doi:10.1126/science.1262092.

Huxley, Rachel R., Sanne A. E. Peters, Gita D. Mishra, och Mark Woodward. 2015. ”Risk of all-cause mortality and vascular events in women versus men with type 1 diabetes: A systematic review and meta-analysis”. The Lancet Diabetes & Endocrinology (2015/02/06). doi:doi:10.1016/S2213-8587(14)70248-7.

Lung, Tom W. C., Alison J. Hayes, William H. Herman, Lei Si, Andrew J. Palmer, och Philip M. Clarke. 2014. ”A meta-analysis of the relative risk of mortality for type 1 diabetes patients compared to the general population: Exploring temporal changes in relative mortality”. PLoS ONE 9. doi:doi:10.1371/journal.pone.0113635.

Merckx, Josefin Lennen. 2015. ”Ökad risk för kvinnor med diabetes att dö i förtid”. http://www.svt.se/nyheter/sverige/dubbelt-sa-hog-risk-att-do-i-fortid.


  1. Formuleringen finns inte i den senaste versionen av videoinslaget, men uppgiften finns kvar i faktarutan under artikeln.