Länge leve folket

Folkhälsomyndigheten har idag offentliggjort sin årsrapport över folkhälsan i Sverige. Den 14 maj diskuterade jag här den ökning av slaganfall bland yngre de annonserat i ett förhandsmeddelande om rapporten, och jag ifrågasatte om det var en verklig ökning snarare än brus. De har heller inte så mycket att säga om orsaker till utvecklingen i den aktuella rapporten (Folkhälsomyndigheten 2014, 38). Ett genomgående tema är att socioekonomiska klyftor i hälsa ökat över tid, t.ex. när det gäller livslängd. Ett problem här är dock att de använt sig av utbildningsnivå som socioekonomisk indikator, och som de själva påpekar kan det bli missvisande genom att befolkningen i stort blivit mer högutbildad över tid, men de hävdar att det är det enda indikator de haft praktisk möjlighet att samköra med Socialstyrelsens hälsodataregister (Folkhälsomyndigheten 2014, 17). De säger att en snedvridning av denna typ inte kan förklara att lågutbildade kvinnor haft en mindre positiv utveckling av livslängden än män (Folkhälsomyndigheten 2014, 17), men livslängden har ökat långsammare bland kvinnor än bland män även inom de övriga utbildningsgrupperna.

I övrigt framhålls åter trender som att livslängden i befolkningen i stort ökar huvudsakligen tack vare sjunkande dödstal i sjukdomar i cirkulationsorganen, som hjärtsjukdomar och slaganfall. Numera är cancer en vanligare dödsorsak upp till 78 års ålder, både bland kvinnor och män, trots att åldersspecifika dödstal i cancer också sjunkit. Återstår att se hur dödsorsaksmönstret utvecklas i framtiden. För min del tror jag inte att en fortsatt minskning av cirkulationssjukdomar kommer att leda till att cancer tar över deras plats som dominerande dödsorsak. Andelen av alla dödsfall som tillskrivs cancer har legat konstant på ca 25 procent under decennier av sjunkande cirkulationsdödlighet; även om cancersjukdomarnas andel av dödligheten bland medelålders personer ökat har det kompenserats av att den totala dödligheten förskjutits högre upp i åldrarna. Däremot kanske vi, som jag varit inne på i de senaste inläggen här, kommer att få se mer av diagnoser som på ett mer specifikt sätt beskriver orsaker till dödlighet vid hög ålder.

Sådan dödlighet bland äldre som idag tillskrivs funktionella hjärtdiagnoser, eller ännu mer ospecifika diagnoser, som senilitet (vilket i detta sammanhang betyder hög ålder), kan t.ex. till stor del komma att överföras på tillstånd som ”senil systemisk amyloidos”. Det kan komma att bli ett ökat genomslag för specifika diagnoser för kognitiv försämring som inte kan förklaras av Alzheimers sjukdom, som ”hippocampusskleros” (Nelson m.fl. 2011). Olika typer av akuta infektionssjukdomar, t.ex. influensa/lunginflammation och sepsis, uppvisar precis som kroniska sjukdomar i länder som Sverige en exponentiell ökning med åldern när det gäller dödstal och incidenstal för sjukhusvård. Inom en snar framtid kanske de förändringar i immunförsvaret hos äldre som tänks bidra till detta mönster (Vasto m.fl. 2007) blir betraktade som sjukdomar i sig (varför inte ”AIDS typ 2” – förvärvad immunbrist är väl precis vad det handlar om?).

Referenser

Folkhälsomyndigheten. 2014. ”Folkhälsan i Sverige: Årsrapport 2014”. http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Folkhalsan-i-Sverige-Arsrapport-2014/.

Nelson, Peter T., Elizabeth Head, Frederick A. Schmitt, Paulina R. Davis, Janna H. Neltner, Gregory A. Jicha, Erin L. Abner, m.fl. 2011. ”Alzheimer’s disease is not ’brain aging’: neuropathologoical, genetic, and epidemiological human studies”. Acta Neuropathologica 121. doi:10.1007/s00401-011-0826-y.

Vasto, Sonya, Giuseppina Colonna-Romano, Anis Larbi, Anders Wikby, Calogero Caruso, och Graham Pawelec. 2007. ”Role of persistent CMV infection in configuring T cell immunity in the elderly”. Immunity & Ageing 4. doi:10.1186/1742-4933-4-2.

Varning för att varna

Karin Bojs senaste artikel i DN handlar om vilka effekter det kan få när media går ut och varnar för biverkningar av läkemedel; de exempel hon diskuterar är läkemedel mot högt blodtryck och antidepressiva läkemedel (Bojs 2014). Jag har också kommit i beröring med denna problematik. Den 24 april skrev jag här om hur jag försökt få in ett debattinlägg i Läkartidningen om att man borde utreda ifall p-piller kunde påverka immunförsvaret mot luftvägsinfektioner negativt; de refuserade det, och den första punkten i motiveringen var just att det skulle kunna skrämma upp p-pilleranvändare så att de slutade med pillren av rädsla för att de skulle göra dem förkylda litet oftare. Jag tog sedan kontakt med SBU för att de skulle kunna utreda om det fanns en kunskapslucka där det behövdes ytterligare forskning, och de svarade att vad gäller kunskapsluckor om läkemedelsbiverkningar utreder de bara tips som rör dokumenterade biverkningar – det räcker inte med epidemiologiskt grundade hypoteser, som det närmast var frågan om här.

Huvuddelen av (Bojs 2014) handlar om antidepressiva, vilket föranletts av en BMJ-studie, men det hon säger i inledningen, om blodtryckssänkande läkemedel, berör problematiken med miniriskfördelningar som jag varit inne litet på i de senaste inläggen här. Hon har ”tvärsäkra journalistkollegor”, som går ut med att folk borde avhålla sig från blodtryckssänkande tabletter, då det vore mycket bättre om de kunde ”banta bort sin övervikt och börja motionera”. Visst vore det bra om alla levde ”sunt och nyttigt”, säger Bojs, men ”[v]erklighetens människor” (vad säger för övrigt Göran Hägglund?) har ofta för högt blodtryck, vilket delvis beror på ”livsstilsfaktorer”, men också på ”medfödda faktorer som inte går att påverka annat än med tabletter”, och ”[b]eräkningar visar att just medicin mot högt blodtryck är den enskilda faktor som allra mest effektivt kan sänka risken för stroke och för tidig död i vår del av världen”.

Det framgår inte vilka beräkningar av effekterna av blodtryckssänkande medicin, snarare än blodtrycket som riskfaktor, som åsyftas. Som jag skrev den 17 juni tillmäts riskfaktorn förhöjt blodtryck en central betydelse i Global burden of disease, vilket Bojs tidigare betonat (Bojs 2012). Den tillskrivs 58 procent av all dödlighet i sjukdomar i cirkulationsorganen globalt 2010 (51 procent i Sverige och 53 procent i Västeuropa som helhet). Men det bygger som jag sade på ett antagande om en miniriskfördelning med genomsnittligt systoliskt blodtryck på 110–115 mm i alla åldrar. Sett utifrån t.ex. de beräkningar av effekterna av blodtryckssänkande läkemedel som redovisas i (SBU 2004) kan vi knappast sänka det genomsnittliga blodtrycket i den svenska befolkningen så det hamnar i närheten av detta med läkemedelsbehandling (om en sådan kraftig sänkning nu skulle minimera dödstalen, vilket också ifrågasatts (Chrysant 2011)).

Sedan kan det diskuteras vad som är en miniriskfördelning när det gäller sådana livsstilsrelaterade faktorer som kan påverka t.ex. blodtrycket. Forskare som (Lindeberg 2003), som fokuserar på ”västerländsk livsstil” som sjukdomsförklaring, kan gå med på att genetiska faktorer kanske har större betydelse än skillnader i livsstil för att förklara variationen i blodtryck inom t.ex. den svenska befolkningen men samtidigt hävda att om svenskarna hade en radikalt annorlunda livsstil, t.ex. som befolkningen på Kitava, skulle problemet med förhöjt blodtryck närmast försvinna. De som betonar vikten av screening mot t.ex. bröst- och livmoderhalscancer kan framhålla att det inte räcker med ”sund livsstil” för att förebygga dessa sjukdomar. Nej, om man med det syftar på att inte röka, hålla normalvikt och äta grönsaker dagligen, ger det inte så stora reduktioner av incidensen. Men om en genomsnittlig svensk kvinna födde sju barn kanske incidensen i bröstcancer i Sverige skulle vara en bråkdel av den nuvarande. Eller, för att ta den typ av exempel jag tagit upp t.ex. den 26 maj, om en genomsnittlig svensk hade flera episoder med >38,5 °C feber om året, kanske det skulle gälla cancer i allmänhet.

Referenser

Bojs, Karin. 2012. ”Nu är för mycket mat största problemet”. DN (December 16). http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/karin-bojs-nu-ar-for-mycket-mat-storsta-problemet/.

———. 2014. ”Så kan det gå när vi varnar för piller”. DN (Juni 22). http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/karin-bojs-sa-kan-det-ga-nar-vi-varnar-for-piller/.

Chrysant, Steven G. 2011. ”Current status of aggressive blood pressure control”. World Journal of Cardiology 26. doi:10.330/wjc.v3.i3.65.

Lindeberg, Staffan. 2003. ”Evolutionsmedicin”. http://www.staffanlindeberg.com/Evolutionsmedicin.html.

SBU. 2004. ”Måttligt förhöjt blodtryck : en systematisk litteraturöversikt. Vol. 1”. http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/Blodtryck_2004/Hypertoni_vol_1.pdf.

Komprimerat elände

I förra inlägget argumenterade jag för att det knappast kan bli något ”jämviktstillstånd” att en stor andel av befolkningen dör av vad som beskrivs som ”hög ålder” snarare än någon specifik åldersrelaterad sjukdom eller skada. Om medellivslängden närmar sig de åldrar där ”hög ålder” är vanlig rapporterad dödsorsak även i rika länder, kommer vi att få mer specifika diagnoser för det som idag faller under denna beteckning. Sannolikt är det så att när folk framställer död genom ”hög ålder” som något eftersträvansvärt, är de ute efter att uppnå vad som kallas komprimerad sjuklighet (Fries, Bruce, och Chakravarty 2011), alltså en förkortning av den tid i livets slutskede som präglas av smärtor eller försämring av olika kroppsliga och mentala funktioner. Men i så fall förutsätter det att död genom tillstånd som vi i dagsläget inte ger specifika diagnoser innebär mer komprimerad sjuklighet än död genom tillstånd som vi i dagsläget ger specifika diagnoser. Är det så?

Det är inte lätt att svara på. Givetvis är det ofta så att sådana åldersrelaterade sjukdomstillstånd som idag ofta rapporteras som dödsorsaker också medför en lång period av nedsatt livskvalitet innan personen avlider. Samtidigt kan de också innebära att den perioden blir i stort sett så komprimerad som den kan bli, som när någon plötsligt dör av aterosklerotisk hjärtsjukdom. Som jag skrev om här den 20 maj vet vi mycket litet om hur fördelningen av dödsorsaker skulle se ut om folk befann sig på en ”optimal” nivå när det gäller i dagsläget påverkbara riskfaktorer för väldefinierade åldersrelaterade sjukdomar, och det är då svårt att säga om de sjukdomstyper som det med dagens teknologi finns potential att effektivt förebygga är de som tenderar att medföra att döden föregås av utdragen ohälsa.

I förra inlägget diskuterade jag t.ex. hur de i GBD räknar med att ett genomsnittligt systoliskt blodtryck på 110–115 livet igenom är ”theoretical minimum-risk exposure distribution” när det gäller sjukdomar i cirkulationsorganen, och att ca 60 procent av dödligheten i sjukdomar dessa sjukdomar globalt kan förklaras av att världens befolkningar ligger på nivåer högre än så. Som jag sade kan det emellertid ifrågasättas om sådana blodtrycksnivåer verkligen är så optimala i högre åldersgrupper.

Eller ta det negativa sambandet mellan febrila infektioner och cancer. Hur skulle en miniriskfördelning se ut här? Den 26 maj spekulerade jag i hur mycket cancerdödlighet i ett land som Sverige som skulle kunna förklaras av för få feberanfall, om det är ett kausalsamband. Min uppskattning var ca 50 procent, och jag räknade då med 3 epsioder/5 år med >38,5 °C feber som optimal nivå. De epidemiologiska studier jag utgick från innehöll knappt några data om effekter av fler episoder än så, men man kunde hävda, i linje med hur de som arbetar med riskfaktorer för kärlsjukdom ofta resonerar, att det bara reflekterar att de är gjorda i befolkningar där nästan alla befinner sig på hög risknivå när det gäller cancer. En högre frekvens på säg 2 episoder/år kanske skulle förhindra 80 procent av all cancerdödlighet i rika länder.

På liknande sätt vet vi också litet om hur de degenerativa förändringar som ligger bakom vad som betecknas som dödsfall i ”hög ålder” bidrar till långa perioder med försämrad livskvalitet, förutom dödlighet. (Roy och Sandberg 2014) är kritiska till hur 100-åringar framställs som nyckeln till ”the mysteries of health and longevity”: de hänvisar till studier som visar på att många i denna grupp har dålig hälsa, trots att välspecificerade sjukdomstillstånd alltså är mindre vanliga som dödsorsaker bland 100-åringar, jämfört med något yngre åldersgrupper, i många länder. De säger t.o.m. att 100-åringarna förkroppsligar Tithonos förbannelse. Tithonos är i den grekiska mytologin en man som Zeus gav evigt liv men inte bibehållen vitalitet, alltså samma tema som Jonathan Swift på 1700-talet skulle beröra med struldbrugerna i Gullivers resor. Anders Sandberg och Avi Roy är engagerade när det gäller att hitta sätt att förlänga människans liv utan att hamna i en sådan situation som Tithonos eller struldbrugerna.

Dock skall det sägas att även (Roy och Sandberg 2014) innehåller vissa oegentligheter: de säger att 100-åringar, precis som resten av oss är underkastade ”the law of mortality”, som säger att ”no matter who you are or where you live the chances of you dying double every eight years”. De syftar på sambandet som beskrevs av Benjamin Gompertz, att dödstalet vid åldern x, r(x)=r0exp(αx), där r0 och α är parametrar. Detta innebär att dödstalet ökar proportionellt med åldern, men det stämmer inte universellt att det sker en fördubbling vart åttonde år. Ökningstakten varierar mellan olika populationer: det s.k. Strehler–Mildvansambandet innebär ett negativt samband mellan r0 och α, alltså att dödstalen ökar snabbare i befolkningar med låg initial dödlighet. Det har också ifrågasatts om den exponentiella ökningen fortsätter i åldrarna över 80 år, och den verkar inte gälla åldrarna under 30 år. Dödstal är inte heller sannolikheter: en fördubbling av dödstalen innebär inte en fördubbling av risken att dö under något tidsintervall; modellerna implicerar strängt taget ingen maximal levnadsålder som ingen i en godtyckligt stor befolkning överlever (Hirsch 1994).

Jag har utgått från att död genom ”hög ålder” reflekterar i dagsläget ofullständigt förstådda åldersrelaterade tillstånd. En annan idé kunde vara att det handlar om ackumulering av välkända tillstånd, där de läkare som utfärdar dödsorsaksintyg har svårt att välja ut någon dödsorsak att prioritera (multisjuklighet). I så fall kanske en framtida ökning av andelen som uppnår 100 år inte medför att dagens åldersrelaterade sjukdomar ersätts med andra specifika sjukdomar, men det är å andra sidan knappast några goda nyheter för de som tänker sig att ”hög ålder” innebär mer komprimerad sjuklighet. Hur som helst kan idén te sig mindre trolig, eftersom (a) läkarna vid sådan multisjuklighet hos äldre kanske åtminstone rapporterar de mer specifika tillstånden som bidragande dödsorsaker, och dessa skall i så fall få prioritet över ”hög ålder” vid val av underliggande dödsorsak, enligt den s.k. Regel A i WHO:s instruktioner (WHO 2010, 46) och (b) det finns, som jag skrev om den 5 januari växande evidens för specifika tillstånd, skilda från de åldersrelaterade sjukdomar som är vanliga diagnoser i dagsläget, som dödsorsak bland mycket gamla personer.

Referenser

Fries, James E., Bonnie Bruce, och Eliza Chakravarty. 2011. ”Compression of Morbidity 1980–2011: A Focused Review of Paradigms and Progress”. Journal of Aging Research. doi:10.4061/2011/261702.

Hirsch, Henry R. 1994. ”Can an improved environment cause maximum lifespan to decrease? Comments on lifespan criteria and longitudinal Gompertzian analysis”. Experimental Gerontology 29. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8026566.

Roy, Avi, och Anders Sandberg. 2014. ”The curse of centenarians epitomise our fears about growing old”. The Conversation (Mars 05). https://theconversation.com/the-curse-of-centenarians-epitomise-our-fears-about-growing-old-24002.

WHO. 2010. ICD-10 volume 2 Instruction Manual 2010 Edition. http://www.who.int/classifications/icd/icdonlineversions/en/.

Hemma i ålderdomen

I mediarapporteringen kring artikeln (Evans m.fl. 2014), som jag skrev om i förra inlägget, har det sagts att hundraåringarna i studien har ”överlevt risken att dö av en kronisk sjukdom” ((TT 2014), citatet översatt från (Triggle 2014)). Det de syftar på är alltså att cancer och kranskärlssjukdom relativt sällan rapporteras som dödsorsak bland hundraåringarna: lunginflammation och hög ålder är vanligare. Men existerar det en motsättning mellan att dö av någon av dessa orsaker och att dö av ”kronisk sjukdom”? Uppenbarligen finns det vissa funktioner i våra kroppar som försämras med stigande ålder och gör att människor i dagsläget ytterst sällan lever längre än ca 110 år, samtidigt som t.ex. vissa sköldpaddor kan leva bortåt 200 år, om inte längre. Det går att beskriva dessa försämringar som en ”universal, progressive and ultimately fatal disease” (Kohn 1982). När en betydande andel av befolkningen uppnår en viss ålder kommer också de degenerativa processer som är vanliga i den åldern att hamna i forskningens blickfång. Så har under 1900-talet skett med t.ex. ateroskleros, olika former av cancer och Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Om man tittar på svensk dödsorsaksstatistik från 1930-talet (SCB 2013) tillskrevs ca 30 procent av dödsfallen bland personer över 70 år ”ålderdomsavtyning”: idag hade förmodligen de flesta av dem fått någon av de ovannämnda diagnoserna. Även lunginflammation har alltmer sällan kommit att rapporteras som underliggande dödsorsak bland äldre: i stället har det i flesta fall kommit att betraktas som en komplikation av olika kroniska sjukdomar.

Om man tittar på översikterna i Global burden of disease (IHME 2014) kan det se ut som det medicinska problemet med dödlighet till följd av kärlsjukdom i stort sett redan är löst. Enbart faktorn förhöjt blodtryck förklarar ca 60 procent av all cirkulationsdödlighet globalt. Jo, så blir det när de räknar med ett genomsnittligt systoliskt blodtryck på 110–115 mm oavsett ålder som ”theoretical minimum-risk exposure distribution” (Lim m.fl.). Jag kan dock undra om det inte här finns en risk att kranskärlssjukdom och slaganfall är en mindre specifik diagnos i GBD (där de fördelat en dödsfall som i ländernas statistik tillskrivits vad som betraktats som illa definierade orsaker, bl.a. just ”hög ålder” över dessa tillstånd) än i de epidemiologiska studier på vilka skattningarna av riskökningen för en given blodtrycksökning baseras, vilket skulle kunna medföra att styrkan hos sambandet överskattades, speciellt i hög ålder. Dessutom kan det ifrågasättas om det medför reducerad mortalitet att sänka blodtrycket bland äldre personer lägre än kanske 130 mm (Chrysant 2011).

Ändå förefaller det troligt att det under de närmaste decennierna kommer att ske fortsatta reduktioner av dödstal i sådant som aterosklerotiska komplikationer, cancer och Alzheimers sjukdom, och att det kommer att medföra en betydande ökning av andelen personer som uppnår en ålder på 100 år. Jag tvivlar dock på att det kommer att åtföljas av någon dramatisk ökning av andelen dödsfall som tillskrivs ”hög ålder” snarare än någon specifik åldersrelaterad sjukdom. Det är en sak att, som (Kohn 1982), säga att ”hög ålder” bör accepteras som dödsorsak om vi utifrån den information vi faktiskt har tillgänglig inte kan ange dödsorsak hos en gammal människa med högre specificitet än så. Men det har sin grund i att vi har en ofullständig förståelse av vilka processer som leder till döden hos personer som lever signifikant längre än vår nuvarande medellivslängd, och vi kan inte räkna med att det vaga kunskapsläget skall förbli bestående när livslängden ökar. Som jag skrev om här den 5 januari pågår för närvarande forskning kring andra tillstånd än de nämnda som verkar vara vanliga dödsorsaker i de allra högsta åldersgrupperna, som ”senil systemisk amyloidos” (SSA). Om 30 år kommer kanske komplikationer av SSA att typiskt rapporteras som underliggande dödsorsak bland 100-åringar som i dagsläget bara fått ”hög ålder” angiven. Bland personer som är engagerade när det gäller att förebygga kroniska sjukdomar finns en tendens att betrakta det som ett idealtillstånd att folk skall dö av ”hög ålder” snarare än någon ”sjukdom”, men jag misstänker att en sådan strävan innebär att jaga sin egen svans.

Referenser

Chrysant, Steven G. 2011. ”Current status of aggressive blood pressure control”. World Journal of Cardiology 26. doi:10.330/wjc.v3.i3.65.

Evans, Catherine J., Yuen Ho, Barbara A. Daveson, Sue Hall, Irene J. Higginson, och Wei Gao. 2014. ”Place and Cause of Death in Centenarians: A Population-Based Observational Study in England, 2001 to 2010”. PLoS Medicine 11. doi:10.1371/journal.pmed.1001653.

IHME. 2014. ”GBD Cause Patterns”. http://vizhub.healthdata.org/gbd-cause-patterns/.

Kohn, Robert R. 1982. ”Cause of Death in Very Old People”. JAMA 247: 2793–2797. doi:10.1001/jama.1982.03320450027027.

Lim, Stephen S., Theo Vos, Abraham D Flaxman, Goodarz Danaei, Kenji Shibuya, Heather Adair-Rohani, Markus Amann, m.fl. ”A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010”. Lancet 380. http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)61766-8/fulltext.

SCB. 2013. ”Dödsorsaker 1911–1996”. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Statistik-efter-serie/Sveriges-officiella-statistik-SOS-utg-1912-/Halso–och-sjukvard-1911-1996/Dodsorsaker-1911-1996–Causes-de-deces/.

Triggle, Nick. 2014. ”Centenarians ’outliving diseases of old age’”. BBC News (Juni 03). http://www.bbc.com/news/health-27682376.

TT. 2014. ”Hundraåringen som vägrar dö som folk”. http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/hundraaringen-som-vagrar-do-som-folk.

Engelsk tradition

Det har i dagarna publicerats en studie i PLoS Medicine (Evans m.fl. 2014) som uppmärksammats i en del svenska medier (TT 2014). Forskarna har studerat dödsorsaksintyg hos alla personer som avlidit i England mellan 2001 och 2010 i en ålder av 100 år eller mer, utom de med skador genom yttre våld som dödsorsak, och jämfört med något yngre personer (mellan 80 och 99 år). Det fynd de lyfter fram är att dödsorsaksmönstret bland personerna över 100 år skiljer sig från de yngre åldringarna: det var bara 4,4 procent av 100-åringarna som hade cancer som underliggande dödsorsak, jämfört med t.ex. 24,5 procent i åldersgruppen 80–84 år, och 8,6 procent som hade kranskärlssjukdom, jämfört med 19 procent i åldersgruppen 80–84 år. Även andelen med demens/alzheimers var lägre bland 100-åringarna (6 procent) än bland 80–84-åringarna (9,4 procent). Andelen med slaganfall och cirkulationsdiagnoser exklusive kranskärlssjukdom och slaganfall låg på ca 10 procent vardera bland 100-åringarna och skiljde sig inte mycket från de yngre åldersgrupperna. I stället var det 17,7 procent av 100-åringarna som dog av lunginflammation och 28,1 procent av vad som betecknas som ”old age” (ICD-10: R53–R54).

Frågan är om en undersökning med liknande metoder baserad på t.ex. svenska data hade kommit fram till liknande resultat. Att cancer relativt sällan rapporteras som dödsorsak vid hög ålder verkar vara något som gäller över hela världen. När det gäller hjärtsjukdomarna är det emellertid så att England och övriga Storbritannien utmärker sig internationellt genom att en låg andel av de äldre jämfört med medelålders personer har dessa diagnoser som underliggande dödsorsak. Diagrammen nedan (gjorda med (R Development Core Team 2011)) visar t.ex. andelen dödsfall med hjärtsjukdomar (ICD-9: 390–429, ICD-10: I00–I51) som underliggande dödsorsak i åldersgruppen 60–64 jämfört med andelen i åldersgruppen 85– år (flera länder rapporterar inte högre åldersgrupper separat) för senaste tillgängliga år för alla länder i Europa/f.d. Sovjetunionen med data tillgängliga via (WHO) i november 2012 för 2001 eller senare.

Andel dödsfall hjärtsjukdom Europa och f.d. Sovjetunionen kvinnor Andel dödsfall hjärtsjukdom Europa och f.d. Sovjetunionen män
Diagrammen visar andel dödsfall i hjärtsjukdom i åldersgrupperna 60–64 och 85– år bland kvinnor och män i olika befolkningar. Se huvudtext för källhänvisning och förklaring. Landskoder (ISO3166): AL: Albanien, AM: Armenien, AT: Österrike, AZ: Azerbajdzjan, BA: Bosnien och Herzegovina, BE: Belgien, BG: Bulgarien, BY: Vitryssland, CH: Schweiz, CZ: Tjeckien, DE: Tyskland, DK: Danmark, EAW: England och Wales, EE: Estland, ES: Spanien, FI: Finland, FR: Frankrike, GE: Georgien, GR: Grekland, HR: Kroatien, HU: Ungern, IE: Irland, IS: Island, IT: Italien, KG: Kirgizistan, KZ: Kazakstan, LT: Litauen, LU: Luxemburg, LV: Lettland, MD: Moldavien, ME: Montenegro, MK: Makedonien, MT: Malta, NIR: Nordirland, NL: Nederländerna, NO: Norge, PL: Polen, PT: Portugal, RO: Rumänien, RS: Serbien, RU: Ryssland, SCT: Skottland, SE: Sverige, SI: Slovenien, SK: Slovakien, TJ: Tadzjikistan, UA: Ukraina, UZ: Uzbekistan.

De gamla östländerna ligger högt när det gäller andelen i båda åldersgrupperna, men de tre brittiska befolkningarna England/Wales, Nordirland och Skottland har klart lägre andel dödsfall i hjärtsjukdomar i den äldre gruppen även jämfört med många länder som har lika hög eller högre medellivslängd och där andelen dödsfall i den medelålders gruppen inte är högre (t.ex. Italien, Sverige, Schweiz, Österrike och Tyskland). Hur det ser ut bland personer över 100 år kan vi som sagt inte utläsa från den tillgängliga statistiken, men i många länder ökar andelen av dödsfall som tillskrivs hjärtsjukdomar åtminstone upp till åldersgruppen 95– år. Ett mönster där England och Wales rapporterar lägre andel dödsfall i hjärtsjukdomar i hög ålder än t.ex. Sverige, trots högre dödstal i medelåldern, kan ses ända tillbaka till 60-talet. Det förefaller troligt att det till stor del handlar om artificiella trender, relaterade till olika sätt att rapportera dödsorsaker. Detta är alltså direkt baserat på ländernas egen officiella statistik. När det gäller statistiken över dödsfall i Global burden of disease-sammanställningen har de definierat bort möjligheten att dö av hög ålder; i stället omfördelas dödsfall som i de olika befolkningarnas statistik hänförts till dessa dödsfall över mer specifika diagnoser, till stor del just hjärtsjukdomar (se mitt inlägg den 19 december 2012).

Kanske är det engelska sättet att rapportera dödsorsaker bland äldre många gånger att föredra. Att hela tiden tvinga fram en mer specifik dödsorsak än hög ålder kan utgöra falsk precision – vilket var precis vad (Kohn 1982), som inte citeras i (Evans m.fl. 2014), argumenterade för. För att koppla till det jag skrev i slutet av förra inlägget: om man gjorde en systematisk studie av dödsorsaker hos äldre personer i något ”naturfolk” verkar det mer troligt att den skulle bekräfta hypotesen att hjärtsjukdomar är ovanliga i en sådan befolkning om den gjordes av brittiska läkare än om den gjordes av t.ex. svenska eller tyska läkare.

Referenser

Evans, Catherine J., Yuen Ho, Barbara A. Daveson, Sue Hall, Irene J. Higginson, och Wei Gao. 2014. ”Place and Cause of Death in Centenarians: A Population-Based Observational Study in England, 2001 to 2010”. PLoS Medicine 11. doi:10.1371/journal.pmed.1001653.

Kohn, Robert R. 1982. ”Cause of Death in Very Old People”. JAMA 247: 2793–2797. doi:10.1001/jama.1982.03320450027027.

R Development Core Team. 2011. R: A Language and Environment for Statistical Computing. http://www.R-project.org/.

TT. 2014. ”Hundraåringen som vägrar dö som folk”. http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/hundraaringen-som-vagrar-do-som-folk.

WHO. ”WHO Mortality Database”. http://www.who.int/healthinfo/mortality_data/en/index.html.

Ur din mormors stekpanna

Den svenske forskaren Staffan Lindeberg har ett Twitterkonto (Lindeberg 2014), där han den 23 maj annonserade att hans mor nyligen dött av lunginflammation, 95 år gammal och utan att ha drabbats av någon ”Western disease”. Han kommer att äta som hon, fast det var hon som mer eller mindre följde hans råd. Däremot tänker han inte följa den amerikanske skribenten Michael Pollans råd att äta som sin mormor eller farmor1: de dog av västerländsk sjukdom vid mycket yngre ålder. Jo, som framgår t.ex. av graferna i mitt inlägg här den 23 mars medför matvanor sådana som de flesta nu levande svenskars eller amerikaners mormödrar haft under sin livstid inte automatiskt låg dödlighet i hjärtsjukdom. Även mormödrarna till dagens medelålders japanska och italienska befolkning tenderade att dö av hjärtsjukdom vid en tidigare ålder än inte bara dagens japanskor och italienskor utan till och med dagens svenskor, finskor och amerikanskor (även om de, av tillgänglig statistik att döma, var mindre benägna att falla offer för vissa andra sjukdomar, t.ex. bröstcancer). Det visar givetvis inte att deras mathållning var speciellt ohälsosam t.ex. jämfört med dagens svenska kost, bara att den inte var något mirakelmedel när det gäller förebyggande av dessa sjukdomar.

Den som följer Lindebergs råd om vad som är hälsosam kost får troligen gå längre tillbaka än till sin mormor. Hans idéer bygger mycket på evolutionsmedicinska resonemang i kombination med observationer av kvarlevande ”traditionella kulturer”, vilka tänks ha en livsstil som ligger nära den människan haft under större delen av sin utvecklingshistoria. Den typen av observationer har han själv bedrivit på ön Kitava i Papua Nya Guinea, vilket han bl.a. beskriver på sin hemsida (Lindeberg 2003). Visserligen är den förväntade livslängden på Kitava kort, till stor del p.g.a. infektioner som malaria, men av de 2300 invånarna var ändå 6 procent äldre än 60 år, och vid ”systematiska intervjuer” med befolkningen var det ingen som hört talas om typiska yttringar av kranskärlssjukdom eller slaganfall, som plötslig död utan relation till yttre våld, kärlkrampsliknande bröstsmärtor, halvsidig förlamning eller plötslig afasi. Befolkningen har gynnsamma nivåer av riskfaktorer, t.ex. BMI och blodtryck. Om sådana nivåer kunde uppnås i t.ex. den svenska befolkningen, skulle det säkert leda till en hel del uppskjuten sjuklighet. Men, för att koppla till den tvetydighet i tal om ”förebyggande” av sjukdomar jag skrev om här den 20 maj, skulle ett adapterande av en sådan livsstil som på Kitava också drastiskt reducera livstidssannolikheten för sådan dödlighet som tillskrivs hjärtsjukdomar eller slaganfall?

Lindeberg framhåller att de äldre på Kitava inte bara har sin kroniska sjuklighet uppskjuten utan även komprimerad i livets slutskede jämfört med västerlänningar: de ”är i allmänhet vitala in i det sista, innan de drabbas av trötthet under några få dagar och sedan avlider i vad som ter sig som en infektion eller som ett slags hastigt vissnande”. Han och hans medarbetare har dock inte gjort någon systematisk genomgång av dödsorsakerna bland de äldre på individnivå, och det verkar allmänt vara dåligt med sådana studier av traditionella kulturer. Om moderna svenska läkare skulle vara tvungna att rapportera dödsorsak hos de gamla Kitavaborna och använde samma bedömningskriterier som vid motsvarande rapportering hos svenskar, och det sedan användes för att ta fram underliggande dödsorsaker med de metoder som används i dagens Sverige, hur skulle fördelningen av dödsorsaker se ut? Min gissning är att en betydande andel, kanske i närheten av motsvarande andel för dagens svenskar över 85 år, skulle utgöras av vagt definierade cirkulationsrelaterade diagnoser, som ateroskleros, hjärtsvikt eller arytmier (i alla fall om man uteslöt de fall som tillskrevs infektioner där inhemska fall inte förekommer i Sverige, som malaria).

Forskare som (Kohn 1982) har visat på att det hos en stor andel av avlidna personer över 85 år inte går att hitta någon tydligt definierad sjukdom som varit acceptabel som dödsorsak hos en medelålders person, samtidigt som de flesta dödsfallen i åldersgruppen tillskrevs cirkulationssjukdomar. (Rosenberg m.fl. 1991) visade också på att kopplingen mellan olika cirkulationsdiagnoser som underliggande dödsorsak och en historia av motsvarande sjukdomar, eller riskfaktorer, rapporterad i enkäten NMFS, försvagades med stigande ålder, baserat på data från USA 1986. Oddskvoten för enkätrapporterad hjärtattack hos personer med cirkulationssjukdom som underliggande dödsorsak, jämfört med andra avlidna, var t.ex. 7,58 i åldersgruppen 25–64 år men bara 1,67 i åldersgruppen över 85 år.

Om man kunde uppnå komprimerad sjuklighet bland de äldre vore det å andra sidan värdefullt, även om det inte skulle förändra det rapporterade dödsorsaksmönstret. En fråga jag ställer mig är dock i vilken mån detta fenomen hos Kitavaborna och andra liknande befolkningar är att hänföra till avsaknad av avancerade sjukvård och utbyggd äldreomsorg, vilket medför att man inte lever så länge efter att funktionsförmågan börjat svikta på allvar.

Referenser

Kohn, Robert R. 1982. ”Cause of Death in Very Old People”. JAMA 247: 2793–2797. doi:10.1001/jama.1982.03320450027027.

Lindeberg, Staffan. 2003. ”Evolutionsmedicin”. http://www.staffanlindeberg.com/Evolutionsmedicin.html.

———. 2014. ”Staffan Lindeberg (KitavaStaffan) on Twitter”. https://twitter.com/KitavaStaffan.

Pollan, Michael. 2007. ”Unhappy Meals”. http://michaelpollan.com/articles-archive/unhappy-meals/.

Rosenberg, Harry M., Frances Chevarley, Eve Powell-Griner, Kenneth Kochanek, och Manning Feinleib. 1991. ”Causes of death among the elderly: Information from the death certificate”. I Proceedings of 1988 International Symposium on Data on Aging., red. Manning Feinleib, 35–58. http://stacks.cdc.gov/view/cdc/6335.


  1. Pollan har i alla fall ibland talat om att inte äta något ens ”great-great-grandmother wouldn’t recognize as food” (Pollan 2007). Har de flesta någon klar uppfattning om skillnaden mellan vad ens mormor skulle kunna igen som mat och vad hennes mormor skulle känna igen?